ایمان مومنی

بی شک میتوان نوشت بی آنکه از خود بپرسم چرا مینویسم.اما نویسنده ای که به حروف نگاری قلمش نگاه میکند،حق دارد که قلم را معلق دارد و به آن بگوید بایست!درباره ی خودت چه می دانی؟به چه هدفی پیش می روی؟چرا نمی بینی که جوهرت ردی نمیگذار د.تو آزادانه پیش میروی امادرخلاء و اگر مانعی بر سر راهت نمیینی برای آن است که هرگز نقطه ی آغازت را ترک نکرده ای.و با این همه مینویسی ...حال آنچه را انجام ندادی انجام داده ای آنچه را ننوشتی نوشته شده،تو به پاک نشدنی محکوم شده ای.(موریس بلانشو.مقاله ی ادبیات و حق مرگ)

» ۱۳٩٦/۳/۱٥ :: یک شعر
» ۱۳٩٥/٩/۳ :: ۱۳٩٥/٩/۳
» ۱۳٩٥/٥/٤ :: یک شعر
» ۱۳٩٥/۱/٥ :: یک شعر: جیغ خفاش زیر نور فلش.
» ۱۳٩٤/٥/۱۸ :: یک شعر
» ۱۳٩٤/۱/٥ :: یک شعر
» ۱۳٩٢/۱٢/٩ :: یک شعر
» ۱۳٩۱/٩/٤ :: یک شعر
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: یک شعر
» ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: یک شعر
» ۱۳٩٠/٧/۱٠ :: یک شعر
» ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: قسمتی از یک داستان بلند و ناتمام
» ۱۳٩٠/۳/۳۱ :: یک داستان
» ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: در دل
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٥ :: این شعر را تند بخوانید
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ :: شعر بهرام اردبیلی
» ۱۳۸٩/۱۱/٥ :: یک شعر
» ۱۳۸٩/٩/٢۸ :: یک داستان
» ۱۳۸٩/٩/٢۱ :: یک شعر
» ۱۳۸٩/٩/٥ :: یک شعر(قدیمی)
» ۱۳۸٩/۸/٢٢ :: تکه ای از شعر (...؟ )
» ۱۳۸٩/٧/٢۱ :: یک شعر
» ۱۳۸٩/٦/٩ :: یک چیز
» ۱۳۸٩/٤/۱٢ :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» ۱۳۸٩/۳/٢۳ :: یک شعر
» ۱۳۸٩/٢/٢٩ :: یک شعر
» ۱۳۸٩/۱/۱٤ :: یک شعر
» ۱۳۸۸/٩/٢٤ :: یک داستان
» ۱۳۸۸/٢/٢٩ :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» ۱۳۸۸/۱/۱٥ :: یک شعر
» ۱۳۸٧/٢/٤ :: یک شعر
» ۱۳۸٦/٥/٢٠ :: يک شعر
» ۱۳۸٦/۳/۱٠ :: ۱۳۸٦/۳/۱٠
» ۱۳۸٦/٢/٢٠ :: یک شعر
» ۱۳۸٦/٢/٢٠ :: يک شعر
» ۱۳۸٦/٢/۱۸ :: يک شعر