ایمان مومنی

حرفی برای گفتن ندارم.تنها گاهی چیزهایی در کله ی بی صحابم میچرخد. بعد فکر می کنم بد نیست بنویسمشان.بعد هم این جنایت یا خیانت یاهر چه هست را مرتکب می شوم.یعنی می نویسمشان.

مرداد 94
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
آذر 88
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست